De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst, hierna “klant” genoemd, afgesloten met de Broodhoeve bvba ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen met nummer BE 0504848178, gevestigd te Kerkstraat 36, 2222 Itegem. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via e-mail zijn overeengekomen.
Door het plaatsen van een bestelling via e-mail, website, online shop en zo verder verklaard de koper zich akkoord met de algemene voorwaarden.

1. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:
a. de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen; of
b. het aanbod en/of de offerte van By Jilke schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.
Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt By Jilke de klant via de e-mail een bevestiging dat By Jilke de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen.

Of

Door het plaatsen van een bestelling per e-mail of internet is de overeenkomst een feit. By Jilke behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren zonder opgave van reden, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
By Jilke is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings, offertes of op de website. By Jilke is niet gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op een verkeerde berekening.
Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

2.Verzakingsrecht
Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
De producten kunnen door hun aard en duidelijk persoonlijk karakter niet worden teruggezonden. Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.
De klant is verplicht het product in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, zoals de kosten voor het nogmaals bezorgen van het product. Het niet in ontvangst nemen van het geleverde product komt voor risico van de klant. Door de beperkte houdbaarheid van een product is het mogelijk dat een product niet nogmaals bezorgd kan worden. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

3. Algemene bepalingen
De e-commerce webshop van By Jilke biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce webshop (“Klant”). Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door By Jilke aanvaard zijn.

4. Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden By Jilke niet. By Jilke is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door By Jilke. By Jilke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

5.Online aankopen
De Klant heeft de keuze tussen overschrijving per bankkaart of kredietkaart als betaalwijzen.
By Jilke is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

6. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van By Jilke.

7. Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij By Jilke.
De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant By Jilke via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant moet de goederen onmiddellijk na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, terugzenden of overhandigen aan By Jilke. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant tenzij anders overeengekomen.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt By Jilke zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
In geval de overeenkomst de verrichting van diensten omvat en als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst."

8. Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

9. Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover By Jilke beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Onverminderd het voorgaande behoudt Zoete Zonde zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

10. Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van By Jilke. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

11. Afhaling
Een voorafgaande afspraak is vereist om alle bestellingen te verzamelen binnen een vastgelegde tijd, vermeld op uw bestellingsformulier. Een handtekening is nodig voor ophaling van een taart, bevestigd dat de klant de bestelling in goede condities en zoals doorgegeven heeft ontvangen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade aan de taart als deze eenmaal is opgehaald en ondertekend is.

12. Levering
Levering wordt vastgelegd bij bestelling of zo snel mogelijk.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de juiste adresgegevens door te geven alsook de juiste openingsuren van de locatie. Als we op locatie moeten wachten om binnen te mogen, rekenen we een uurtarief aan van €15,-/uur. Als niemand aanwezig is om de taart in ontvangst te nemen op het afgesproken uur, wordt de taart terug meegenomen naar de By Jilke bakkerij en zullen wij de klant contacteren om een alternatief leveringsuur te bespreken, dewelke een meerprijs wordt aangerekend. By Jilke aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig verlies of gevolgschade die de klant daardoor heeft geleden.

13. Opzetten
Daar By Jilke steeds zal trachten de taart(en) mooi te presenteren, is de stabiliteit en vlakheid van de tafel waarop de taart staat of de kwaliteit van de omgeving rond de taart niet onze verantwoordelijkheid. Wees zeker dat de tafel voor de taart presentatie stabiel, vlak en robuust is. Wees er ook bewust van dat taarten afgewerkt met chocolade kan smelten. Als de taart wordt klaargezet door het personeel van de locatie, laten we instructies achter hoe de taart moet worden weergegeven en vragen we een handtekening ter bevestiging. Eenmaal de taart is geleverd of opgehaald, klaargezet en getekend, is By Jilke niet meer verantwoordelijk voor enige schade aan de taart.

14. Niet-Eetbare toebehoren
De bestelling kan niet-eetbare items bevatten zoals linten, bloemen of draden in suikerbloemen. Bij levering, zullen we de klant attent maken van de niet-eetbare items dat moet verwijdert worden voor aansnijding van de taart.

15. Kwaliteit en Bewaren Taart
De taarten, gebak en dergelijke wordt zo dicht mogelijk tegen levering/ophaling datum om de kwaliteit en versheid te bewaren. Taarten afgewerkt met fondant moeten in een koude, droge plaats bewaard worden, liefst in een doos. We geven door dat alle biscuits moeten worden geconsumeerd binnen 24 uur na de eerste aansnijding. Elk voeding geconsumeerd na 24 uur of later is op de verantwoordelijkheid van de klant. Eenmaal de voeding geleverd is, de verantwoordelijk of consumptie ligt bij de klant en vrijwaart By Jilke van alle aansprakelijkheid voor persoonlijk gebruik.

16. Allergies
Houd er rekening mee dat uw taart eventueel niet gemaakt is met noten, het wel gemaakt is in een keuken waar noot producten gebruikt worden in andere taarten en vullingen. By Jilke kan niet garanderen dat uw taart vrij is van alle vormen van noten. Al onze taarten, vullingen en icings kunnen bevatten, of komen in contact met soja, zuivel, noten en tarwe. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om hun gasten te informeren van deze allergie informatie. Zoete Zonde kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor allergische reacties na het consumeren van de taart.

17. Weer
Warmte en vochtigheid kan effect hebben op de taart. In warme maanden is het geadviseerd de taart in een air conditioned plaats te bewaren, of zeker op een koude plaats. Taarten opgehaald door klanten liefst in een air conditioned auto. By Jilke kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade aan de taart door weersomstandigheden.

18. Vrijstelling
Bij schade aan de taart door By Jilke voorkomt, een gedeelte of volledige terugbetaling zal worden gegeven. Dit wordt vastgesteld op een individuele basis. Bewijs moet meteen worden doorgegeven, ofwel in persoon ofwel bij foto. De klant moet rekening houden dat sommige ontwerpen (topsy-turvy, ed) meer structureel gevoelig zijn dan andere. Onjuiste behandeling kan tot schade leiden. Ervan uitgaande dat alle voorzorgsmaatregelen door By Jilke genomen zijn, om de klant een degelijke structurele ondersteuning te bieden, accepteren we geen aansprakelijkheid voor enige schade die kan optreden zodra de taart in bet bezit is van de klant.

19. Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van de woonplaats van de Verkoper zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Verkoper kan zich ook wenden tot het ODR-platform.

20. Prijzen
Alle prijzen zijn in EURO. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

21. Aansprakelijkheid
By Jilke is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. By Jilke is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Opdrachtgever of derden, waarvoor gevolgschade en bedrijfsschade. By Jilke is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van haar niet-leidinggevende, de ondergeschikten. By Jilke is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn. In geval van aansprakelijkheid van By Jilke is By Jilke nimmer gehouden een hoger bedrag schade te vergoeden dan het maximum va, het factuurbedrag (exclusief BTW) van de betreffende werkzaamheden. Elke vordering tot schadevergoeding van de Opdrachtnemer, is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

22. Cake Design en Consultatie
Al onze taarten zijn op maat gemaakt. Je kan onze portfolio bekijken alsook een ontwerp op maat uitwerken. Een design consultatie is zonder aankoop verplichting. Elke taart besteld van een foto of afbeelding gemaakt door een andere cake designer kan enkel gemaakt worden door By Jilke op eigen interpretatie van de taart en is geen replica. Sommige ontwerpen zijn ook beschermd door copyright waardoor deze niet gekopieerd kunnen worden.

23. Proeverij
Wij bieden ook een taart proeverij aan. Bij het vastleggen van uw consultatie, vragen wij de smaken door te geven die u wilt proeven. Wij vragen een extra meerprijs voor de taart proeverij, dewelke wordt toegevoegd aan de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling bij By Jilke boven de €200,- vervalt deze meerprijs.

24. Taart porties
Onze standaard taart porties zijn 2,50x5x10cm. Taart porties zijn steeds geschat. Speciale taarten, gesneden taarten en de methode van aansnijden hebben een invloed op de totale porties. Klanten verstaan en zijn akkoord met deze condities, en plaatsen hun bestelling overeenkomstig met deze variabelen. Wij voorzien aansnijding instructies bij al onze bestellingen.

25. Bestellingen
* Twee-weken kennisgeving voor verjaardagstaarten, bevestigd met een voorschot.
* Twee-maanden kennisgeving voor huwelijkstaarten, bevestigd met een voorschot.

In sommige gevallen is het mogelijk om een taarten dichter tegen deadline te bestelling, afhankelijk van onze agenda, het ontwerp van de taart en beschikbaarheid van de datum. Hiervoor neemt u contact met By Jilke om de mogelijkheden te bekijken.

26. Voorschot
Alle voorschotten worden gevraagd eenmaal u uw bestelling geplaatst, gecontroleerd en bevestigd heeft. We houden uw gevraagde datum niet langer dan 1 week vast na reservering. Na 1 week is deze datum niet meer gegarandeerd en is deze datum beschikbaar voor andere klanten. Bestelling zijn pas aanvaard vanaf we het voorschot hebben ontvangen.

* Bij al onze taarten, met uitzondering van onze huwelijkstaarten, vragen wij een geen-terugbetaling voorschot van 50%. Korte termijn bestellingen die geplaatst zijn binnen 7 dagen van de deadline zijn een uitzondering en moeten volledig betaald worden bij bestelling.
* Voor huwelijkstaarten vragen wij een geen-terugbetaling voorschot van 50%. Korte termijn bestellingen die geplaatst zijn binnen 1 maand van de deadline zijn een uitzondering en moeten volledig betaald worden bij bestelling.

Al onze voorschotten zijn GEEN-TERUGBETALING en NIET-OVERDRAAGBAAR. Als u uw bestelling annuleert, is het betaalde voorschot niet-overdraagbaar en niet-terugbetaalbaar. In het geval By Jilke de bestelling annuleert, wordt het volledige voorschot terugbetaald. Mogelijke redenen van annulatie door By Jilke zijn – overlijden, letsel, ziekte (omwille van gezondheid en veiligheid regelgeving), ernstige medische condities of een ongeval van By Jilke of een direct familielid.

27. Volledige Saldobetaling
* Voor verjaardagstaarten vragen wij het resterende bedrag te betaling via overschrijving en dit ten laatste 7 dagen voor levering/ophaling.
* Het resterende bedrag voor een huwelijkstaart moet betaald zijn ten laatste 4 weken voor ophaling/levering.

De taart wordt niet afgestaan door By Jilke tot de volledige betaling is ontvangen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enig verlies op welke manier dan ook veroorzaakt voor niet-levering onder deze omstandigheden.

28. Niet-Betaling
Als de volledige betaling van een huwelijkstaart niet ontvangen is 28 dagen voor levering, ophaling en opzet datum, gaat By Jilke ervan uit dat de taart geannuleerd is. De annulatie policy is van toepassing in alle gevallen. Als na de 28-dagen deadline de betaling wordt voldaan, behouden By Jilke het recht om de betaling te weigeren met het verlies van uw 50% voorschot.

29. Taart Ontwerp Wijzigingen
Uw taart is belangrijk voor ons; daarom vragen wij dat u de tijd neemt om alle details op uw offerte/bestelbon te controleren. Het is de klant zijn verantwoordelijkheid om By Jilke te contacteren mochten er wijzigingen nodig zijn aan het originele ontwerp. By Jilke tracht, waar mogelijk, de veranderingen aan te passen. Wij kunnen dit niet garanderen en behouden het recht om de opgegeven prijs te verhogen voor eventueel extra werk.

Elke verandering gemaakt aan het originele ontwerp is onderworpen aan een verandering aan de genoteerde prijs. Inbegrepen zijn de benodigdheden die niet langer meer nodig zijn en al aangekocht zijn.

We kunnen geen aanpassingen meer maken binnen de 7 dagen voor levering/ophaling van een verjaardagstaart en binnen de 4 weken van een huwelijkstaart.

30. Verandering van Gevraagde Datum
Als, voor welke reden u de gevraagde datum moet veranderen, zullen wij ons best doen om deze verandering aan te passen zonder extra kosten; mits voldoende kennisgeving wordt gegeven en dat wij een nieuwe taart kunnen aanbieden voor veranderende gelegenheidsdatum. By Jilke zal hun uiterste best doen om deze verandering aan te passen maar we kunnen dit NIET GARANDEREN. Als we volledig geboekt zijn voor uw nieuwe gelegenheidsdatum en niet in staat zijn de taart te leveren, is het niet mogelijk om het voorschot terug te storten. Houd hier rekening mee als u uw order plaatst, zoals elk betaald voorschot niet-terugbetaalbaar en niet-overdraagbaar is.

31. Benoeming
Onder verjaardagstaart worden alle taarten, cupcakes, gebak, macarons, cakepops ed. verstaan voor een bepaalde gelegenheid.
Onder een huwelijkstaart verstaan we alle taarten, cupcakes, gebak, macarons, cakepops ed. voor het huwelijk.

32. B2B
By Jilke stelt haar producten en diensten ook aan professionele oa. weddingplanners, bakkerijen, evenement organisatoren, feestzalen, traiteurs, doorverkopers, et. De prijzen en assortiment worden onderling afgesproken. De bovenvernoemde offerte termijnen zijn ook hier geldig.
Het voorschot wordt gevraagd eenmaal u uw bestelling geplaatst, gecontroleerd en bevestigd heeft. We houden uw gevraagde datum niet langer dan 1 week vast na reservering. Na 1 week is deze datum niet meer gegarandeerd en is deze datum beschikbaar voor andere klanten. Bestelling zijn pas aanvaard vanaf we het voorschot hebben ontvangen.
We vragen een geen-terugbetaling voorschot van 50% voor aanvang. Al onze voorschotten zijn GEEN-TERUGBETALING en NIET-OVERDRAAGBAAR. Het resterende bedrag voor moet betaald zijn 14 dagen na factuurdatum.
Het assortiment wordt geleverd in daarvoor bestemde bakken/dozen. By Jilke haalt deze op telkens bij de hoofdzetel van de klant waarmee de afspraak gemaakt is. Mocht deze geleverd zijn op locatie, is het aan de klant om te zorgen dat deze alles meeneemt naar zijn eigen hoofdzetel. In geval van vergeten/kwijt gedaan, behoudt By Jilke het recht om de bakken/dozen door te factureren aan de klant.
Alle bovenstaande voorwaardes zijn ook van toepassing op de B2B.

33. Foodtruck
a. Voorwaarden rond locatie
De locatie waar het feest doorgaat, moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de mobiele wagen. Dit betekent, een doorgang van 4m breedte en een hoogte van 2m80.
De locatie moet een vlakke en stabiele bodem hebben. De plaats waar de wagen geparkeerd moet worden, mag niet hellend zijn.
Indien de mobiele wagen op de openbare weg moet opgesteld worden, dan is het de klant die de nodige documenten aanvraagt bij de locale gemeente en aan ons kan voorleggen. Alsook zorgt de klant voor de nodige signalisatie.
Er dient steeds een electriciteitsvoorziening aanwezig te zijn van 230V. Een gewoon stopcontact.
Wij komen ruim voldoende op tijd aan op de locatie, teneinde de nodige voorbereidingen te treffen.
Het gekozen assortiment, kan tot maximum 2 weken voor het feest gewijzigd worden.
De artikelen worden niet verpakt, en worden ter plaatse geconsumeerd.
De genodigden komen tot aan de mobiele wagen hun bestelling ophalen, wij bedienen niet aan tafel.
Alle niet verbruikte bestelde producten blijven bij de klant.
Alle kosten inzake locatie, signalisatie, elektriciteit zijn voor de rekening van de klant.
Er wordt met forfaitaire prijzen voor onze vaste kosten gewerkt. Deze kost bedraagt steeds 150 euro, ongeacht het aantal gasten.
Bij een afname van meer dan 750 Euro (excl BTW) aan voeding is er een korting van 50% op de vaste kost.
In de forfait zijn volgende zaken inbegrepen: (bordjes, vorken/lepels, servetten, bediening in foodtruck)
Transportkosten waarbij we ter plaatse komen met de mobiele wagen bedragen €0,30,-.
Alle prijzen op de site zijn inclusief van BTW (12%).

b. Voorwaarden ivm betaling
Na reservering en bevestiging, dient men een voorschot te betalen van 50% van de totaal prijs, bij deze is de reservering dan ook definitief. Zolang het voorschot niet betaald is kunnen we de gevraagde datum niet garanderen.
Het resterende saldo moet ten laatste 7 dagen voor de festiviteit betaald zijn.
2 weken voor effectieve feestdatum, nemen wij contact op met klant om het definitieve aantal personen te bevestigen. Dit aantal is de basis waarop de berekening zal gebeuren voor het factuur.

c. Voorwaarden inzake annulering
Bij annulering tot 30 kalenderdagen voor datum van het evenement wordt 50% van het voorschot niet terugbetaald
Bij annulering na 30 kalenderdagen voor datum van het evenement wordt het voorschot niet terugbetaald.

d. Voorwaarden  van allerlei aard
Indien By Jilke niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, kan er geen enkele betrokken partij een schadevergoeding eisen.
Reservaties zijn definitief na bevestiging via mail én na betaling van het voorschot.
Wanneer ‘By Jilke niet kan aanwezig zijn op een feest door het gevolg van overmacht, weersomstandigheden, technische problemen, gezondheidsproblemen, ... dan kunnen de opdrachtgevers geen enkele schadevergoeding eisen.
By Jilke kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor zwerfvuil, door het nuttigen van hun producten.
Schade aan de mobiele wagen aangericht door derden tijdens het uitvoeren van een opdracht, zal verhaald worden op de betrokken persoon of instelling.
De opdrachtgever(s) waarbij de mobiele wagen wordt opgezet, verklaren zich akkoord met alle voorwaarden die hier beschreven staan.

34. Klachten
Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan By Jilke gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij By Jilke meldt, dan is By Jilke niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.
Klachten worden door By Jilke binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
Door By Jilke als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van By Jilke.

Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:

By Jilke
Info@byjilke.be(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2020 By Jilke | sitemap | rss
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.